Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước


a. Nguyên nhân thắng lợi
 : Cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc thắng lợi là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tạo nên :
- Trước hết là sự lãnh đạo tài tình , sáng suốt của Đảng và Bác hồ đã đề ra đường lối chính trị quân sự sáng tạo chủ động trên nguyên tắc độc lập và chủ quyền đó là đường lối tiến hành đồng thời CM dân tộc dân chủ ở MN và CM XHCN ở MB , tiến tới thống nhất đất nước . Với đường lối đod CM nước ta đã kết hợp được sức mạnh chiến đấu của tiền tuyến với tiềm lực của hậu phương, đã động viên cao nhất lực lượng toàn dân toàn quân vào cuộc chiến đấu cứu nước . Đó là phuong pháp chính trị quán triêt đường lối CM thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình . Đây là nguyên nhân cơ bản nhất 
- Nhân dân ta có truyền thống yeeu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng ta cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tinh thần ấy được phát huy cao độ, CN anh hùng CM tinh thần dân tộc đã tạo nên sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ và vẻ vang đó 
- Có hậu phương MB vững chắc, được củng cố và phát triển về tiềm lực kinh tế quốc phòng để chi viện cho MN về sức người và sức của , với tinh thần ( Thóc không thiếu 1 cân quân không thiếu 1 người) thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ hâụ phương lớn đối với MN tiền tuyến lớn
- Tình đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước VN-Lào-CPC đã có từ lâu trong lịch sử, được thử thách trong ngọn lửa đấu tranh CM chống kẻ thù chung trong cuộc kháng chiến chống mỹ cuứ nước tình đoàn kết 3 dân tộc góp phần to lớn vào thắng lợi to lớn vào tháng lợi của nhân dân mỗi nước ở đông dương
- Ngoài ra chúng ta còn nhận được sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của các nước XHCN anh em ( Như LX-T/quốc….) sự cổ vũ và ủng hộ của các dân tộc , các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

b. Ý nghĩa lịch sử :
 
- Cuộc kháng chiến chống mỹ của nhân dân ta kết thúc thắng lợi bằng cuộc tổng tiến công và nổi đậy đại thắng mùa xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch HCM lịch sử có ý nghĩa rất to lớn :
+Trước hết thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đã hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân ở MN bảo vệ toàn bộ lãnh thổ MB 
giải phóng MN thống nhất đất nước mở ra kỷ nguyên mới cho CMVN, kỷ nguyên….. độc lập thống nhất hào bình tiến lên CNXH đó là thắng lợi có ý nghĩa to lớn và vô cùng vẻ vang của dân tộc thắng lưọi này là tiếp tục thành quả giai đoạn CM tháng 8/1945 chiến thắng ĐBP 1954 , khẳng định dưói sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình cảu Đảng, chính phủ và Bác Hồ mãi mãi ghi vào mỗi dân tộc như một mốc son chói loại nhất.
+Đây là thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta và cũng là thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ hơn 20 năm đế quốc mỹ xâm lược VN , qua 5 đời tổng thống với 4 kế hoạch chiến tranh .với chi phí trực tiếp cho cuộc chiến tranh gần 700 tỉ đô la, với lực lượng lính viễn chinh huy động lúc cao nhất là 55 vạn người cuối cùng mỹ vẫn thất bại thảm hại, đó là một thắng lợi vĩ đại nhất hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước .giữ nước của dân tộc ta, thắng lợi này là góp phần làm sụp đổ chiến lược toàn cầu mà đế quốc mỹ âm mưu thống trị toàn cầu của chúng 
+Chiến thăng của nhân ta đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới nhất là châu á , Phi, Mỹ la tinh đó là thắng lợi vẻ vang của dân tộc đồng thời cung là thắng lợi của các lực lượng dân chủ, hoà bình trên toàn thế giới .
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta đã làm sáng tỏ 1 chân lý của thòi đại , 1 đất nước dù không rộng người không đông nhưng biết tập hợp lực lượng nhân dân dưới sự lãnh đạo của một Đảng CM xhân chính sẽ đánh bại bất kỳ thế lực thù địch nào là người Vn chúng ta có quyền tự hào dân tộc ta là 1 dân tộc nhỏ bé nhưng đã đánh bại 2 cưòng quốc đế quốc là Pháp và Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét